บทที่ 2 ฮาร์ดแวร์

บทที่ 2 คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์  04000102 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน 1
บทที่ 2 คอมพิวเตอรฮ์ารด์ แวร์
(Computer Hardware)บทที่ 2 คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์  04000102 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน 2
คอมพิวเตอรฮ์ารด์ แวร์
คอมพิวเตอรฮ์ารด์ แวร์หมายถึง ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ และ
อุปกรณ์รอบข้างที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วย 4 ส่วนส าคัญ คือ
1. หน่วยรับข้อมูล (Input Unit)
2. หน่วยประมวลผล (Processing Unit)
3. หน่วยแสดงผล (Output Unit)
4. หน่วยเก็บข้อมูลส ารอง (Secondary Storage Unit)บทที่ 2 คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์  04000102 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน 3
1. หน่วยรบัข้อมลู (Input Unit)
ท าหน้าที่รับข้อมูลจากผู้ใช้เข้าสู่หน่วย
ความจ าแบ่งเป็น 6 ประเภท ได้แก่
    1. อุปกรณ์แบบกด (Keyed Device)  เช่น
แป้นพมิพ์(Keyboard)
    2.อุปกรณ์ชี้ต าแหน่ง เช่น เมาส์ (Mouse) ,
ลูกกลมควบคุม (Track ball), แท่งชี้ควบคุม(Track
point), แผ่นรองสัมผัส(Touch pad) , จอยสติก
(Joystick)
    3. จอภาพระบบไวต่อการสัมผัส เช่น จอภาพ
ระบบสัมผัส (Touch Screen) บทที่ 2 คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์  04000102 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน 4
หน่วยรบัข้อมลู (ต่อ)
4. ระบบปากกา (Pen-Based system) ได้แก่ ปากกาแสง (Light pen)
เครื่องอ่านพิกัด (Digitizing tablet)
5. ระบบอุปกรณ์กวาดข้อมูล (Data Scanning Device) ได้แก่ เอ็มไอซี
อาร์ (MICR) เครื่องอ่านรหัสแท่ง (Bar code Reader) สแกนเนอร์
(Scanner) เครื่องรู้จ าอักขระด้วยแสง (OCR) เครื่องอ่าน
เครื่องหมายด้วยแสง (OMR) กล้องถ่ายภาพดิจิตอล
(DigitalCamera) กล้องถ่ายทอดวิดีโอดิจิตอล (Digital Video)
6. อุปกรณ์รู้จ าเสียง (Voice Recognition Device) ได้แก่ อุปกรณ์
วิเคราะห์เสียงพูด (Speech Recognition Devide)บทที่ 2 คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์  04000102 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน 5
แป้นพิมพ์(Keyboard)
 เป็นหน่วยรับข้อมูลที่นิยมใช้กันมากที่สุด
 เป็นอุปกรณ์มาตรฐานในการป้อนขอ้ มลูสา  หรบัเทอรม์ นิอล และ PC
 มลีกัษณะคลา้ยกบัแป้นพมิพด์ ดี แตม่ จีา  นวนแป้นมากกวา่
ใช้รหัส 8 บิต ต่อหนึ่งตัวอักษร (แทนตัวอักษรได้ 256 ตัว)
 ถูกแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มด้วยกันคอื แป้นอกัขระ (Character Keys) แป้น
ควบคุม (Control Keys) แป้นฟั
งกช์ นั่ (Function Keys) แป้นตวัเลข (Numeric
Keys)บทที่ 2 คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์  04000102 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน 6
แป้นพิมพ์(ต่อ)
แป้นพมิพบ์ างประเภทออกแบบมาเพอ่ืใชง้านเฉพาะดา้น เชน่
แป้นพมิพท์ ใ่ีชใ้นรา้นอาหารแบบเรง่ ดว่ น (Fast Food Restaurant)
จะใช้พิมพ์เฉพาะชื่ออาหาร หรือแป้นพมิพท์ ใ่ีชก้ บัเครอ่ืงฝากถอนเงนิ
อัตโนมัติ(Automatic Teller Machine) เป็นต้น บทที่ 2 คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์  04000102 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน 7
เออรโ์กโนมิกส์(Ergonomics)
เออร์โกโนมิกส์ (Ergonomics) ออกแบบโดยค านึงถึงความสะดวกสบายและ
ความปลอดภัยของผู้ใช้งานเป็นหลัก
 ลดความเมื่อยล้าจากการพิมพ์ได้
 เพิ่มอุปกรณ์ส าหรับวางข้อมือและออกแบบแป้ นพิมพ์
ให้สัมพันธ์กับสรีระของมนุษย์บทที่ 2 คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์  04000102 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน 8
เมาส์ (Mouse)
 อุปกรณ์ท่ีช่วยสา  หรับการช้ีตา แหน่งการทา งานของขอ้ มลู
 สง่ัการใหค้อมพวิเตอร์ทา งานบางคา สง่ัท่ีมีการโตต้อบกนั
ระหวา่ งผใู้ชก้ บัคอมพวิเตอร์เช่น cut, delete, paste
 ใชม้ือเป็นตวับงัคบั ทิศทางและใชน้ ิ้วสา  หรับการกดเลือกคา สง่ังาน
 ขนาดและรูปร่างต่างกนั
 ดา้นล่างมีลกูกลมกลิ้ง / ระบบแสง
 ด้านบนมีปุ่ มกด 2 / 3 / 4 หรือมีล้อ (Wheel)
 Click / Double Click / Right Click / Drag and Drop
 ไม่สามารถป้อนตวัอกัษรได้
 ลดความผิดพลาดในการป้ อนข้อมูล รวดเร็วบทที่ 2 คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์  04000102 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน 9
ลูกกลมควบคุม (Track ball)
เป็นลูกบอลเล็กๆ อาจวางติดตัวเครื่อง (โน้ตบุ๊ก) หรือเป็นอุปกรณ์
แยกต่างหาก เมื่อผู้ใช้หมุนลูกบอลกลม ก็จะมีการเกิดการเลื่อน
ต าแหน่งของตัวชี้ต าแหน่งบนจอภาพ
มีหลักการท างานเช่นเดียวกับเมาส์บทที่ 2 คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์  04000102 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน 10
แท่งชี้ควบคมุ (Track Point)
เป็นแทง่ พลาสตกิเลก็ ๆ อยตู่ รงกลางแป้นพมิพ์ระหวา่ งอกัษร G
และ H บังคับโดยใช้หัวแม่มือเพื่อเลื่อนต าแหน่งของตัวชี้ต าแหน่งบน
จอภาพเช่นเดียวกับเมาส์บทที่ 2 คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์  04000102 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน 11
แผน่ รองสมั ผสั (Touch Pad)
เป็นแผ่นสีเหลี่ยมที่วางอยู่หน้า
แป้นพมิ พ์สามารถใช้น้ิววาดเพ่อื
เลื่อนต าแหน่งของตัวชี้ (Curser) 
ต าแหน่งบนจอภาพเช่นเดียวกับ
เมาส์บทที่ 2 คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์  04000102 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน 12
จอภาพระบบสัมผัส (Touch Screen)
ผู้ใช้เพียงแตะปลายนิ้วลงบน
จอภาพในต าแหน่งที่ก าหนดแทน
การใชเ้มาสห์ รอืแป้นพมิ พ์โดยจะ
มีซอฟต์แวร์เป็นตัวค้นหาว่าผู้ใช้
เลือกค าสงั่ หรอื ป้อนขอ้ มูลใดและ
จะท าตามนั้น นิยมใช้ให้ข้อมูลการ
ท่องเที่ยว และในร้านอาหารแบบ
เร่งด่วนบทที่ 2 คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์  04000102 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน 13
จอยสติก (Joy stick)
เป็นก้านส าหรับใช้โยกขึ้น-ลง ซ้าย-ขวา เพื่อย้ายต าแหน่งบน
จอภาพ มหีลกัการทา  งานเชน่ เดยีวกบัเมาส์แต่จะมแีป้นกดสา  หรบั
สั่งงานพิเศษ นิยมใช้ในการเล่นเกมส์
หรือควบคุมหุ่นยนต์บทที่ 2 คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์  04000102 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน 14
ปากกาแสง (Light pen)
ใช้วาดลักษณะหรือรูปแบบของข้อมูลให้ปรากฏบนจอภาพ การใช้
งานท าได้โดยการแตะปากกาแสงลงบนจอภาพตามต าแหน่งที่ต้องการ
นิยมใช้งานกับคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ
(Computer Aided Design: CAD)
รวมทงั้ป้อนขอ้ มลูสา  หรบั PDAบทที่ 2 คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์  04000102 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน 15
เคร่ืองอ่านพิกดั (Digitizing tablet)
ประกอบด้วยกระดาษที่มีเส้นแบ่ง
(Grid) ซึ่งสามารถใช้ปากกาเฉพาะ
เรียกว่า สไตลัส (Stylus) ชี้ไปบน
ก ร ะ ด า ษ เ พื่ อ ส่ ง ข้ อ มู ล
ต าแหน่งเข้าไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์
นิยมใช้ในการออกแบบรถยนต์ หุ่นยนต์
อาคาร อุปกรณ์ทางการแพทย์บทที่ 2 คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์  04000102 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน 16
เอ็มไอซีอาร์
(Magnetic Ink Character Recognition: MICR)
ใช้ในการตรวจสอบเช็คธนาคาร โดยเครื่องจะท าการเข้ารหัส
ธนาคาร รหัสสาขา เลขที่บัญชี และเลขที่เช็ค ด้านล่างซ้ายของเช็คบทที่ 2 คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์  04000102 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน 17
รหสัแท่ง (Bar Code)
 เริ่มใช้ในปี 1970 โดยพิมพ์เป็นแถบสีด า-ขาวต่อเนื่องเรียงกันเรียกว่า รหัส
แท่ง (Bar code)
 ไมต่ อ้งพมิพข์อ้ มลู ดว้ยแป้นพมิพจ์งึลดความผดิพลาดและประหยดัเวลา
 มาตรฐานทใ่ีชใ้นปจัจบุ นั
 มาตรฐาน UPC (Universal Product Code) เป็นการเข้ารหัสตัวเลข 12 หลัก
 มาตรฐาน Code 39 (Three of Nine) สามารถท ารหัสได้ทั้งตัวเลขและตัวอักษร
 ปจัจบุ นัไดร้บัความนิยมอยา่ งมาก เชน่ จดุ เกบ็ เงนิ ตามรา้นสะดวกซอ้ื
ห้างสรรพสินค้าบทที่ 2 คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์  04000102 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน 18
รหสัแท่งและเคร่ืองอ่านบทที่ 2 คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์  04000102 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน 19
สแกนเนอร์ (Scanner)
 ใช้อ่านหรือสแกน (Scan) ข้อมูลที่เป็นเอกสาร (ข้อความหรือรูปภาพ) มี 2
เทคโนโลยี คือ
 CCD: Charge Couple Device ให้ความละเอียดและคุณภาพดี
 CIS: Contact Image Sensor อุปกรณ์ขนาดเล็ก เบา คุณภาพด้อยกว่า
 แบ่งประเภทตามลักษณะการใช้งานเป็น 3 ประเภท
 สแกนเนอร์มือถือ ขนาดเล็ก ผู้ใช้ถืออุปกรณ์กวาดไปบนภาพ
 สแกนเนอร์แบบสอดกระดาษ สอดภาพ/เอกสารยังช่องส าหรับอ่านข้อมูล
 สแกนเนอร์แบบแท่น ใชม้ากในปจัจบุ นั ทา  งานคลา้ยเครอ่ืงถา่ ยเอกสาร
 สิ่งที่ได้จากการสแกนจะอยู่ในรูปของข้อมูลดิจิตอล เก็บไว้ได้นานบทที่ 2 คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์  04000102 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน 20
สแกนเนอร์ (Scanner)บทที่ 2 คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์  04000102 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน 21
เครื่องรู้จ าอักขระด้วยแสง (โอซีอาร์)
(Optical Character Recognition: OCR)
 เป็นอุปกรณ์ส าหรับอ่านข้อมูลที่เป็นตัวอักขระบนเอกสารต่าง ๆ
และท าการแปลงข้อมูล
 แบบดิจิตอลที่อ่านได้ไปเป็นตัวอักษรโดยอัตโนมัติ
 ซอฟต์แวร์ส าหรับวิเคราะห์ตัวอักษรจากข้อมูลที่ได้จากสแกนเนอร์
 ยังพบข้อผิดพลาดจากการตีความอักขระ
 ใช้ในงานที่เก็บเอกสารจ านวนมากเช่น ห้องสมุดต่าง ๆบทที่ 2 คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์  04000102 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน 22
เครอ่ืงอ่านเครอ่ืงหมายด้วยแสง (โอเอ็มอาร์)
(Optical Mark Reader: OMR)
 เป็นอุปกรณ์ที่ใช้หลักการอ่าน
 สัญลักษณ์หรือเครื่องหมายที่ระบายด้วย
 ดินสอด าลงในต าแหน่งที่ก าหนด
 ดินสอด าที่ระบายต้องมีสารแม่เหล็ก
 (Magnetic particle) จ านวนหนึ่งเพื่อให้
 เครื่องโอเอ็มอาร์สามารถรับรู้ได้บทที่ 2 คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์  04000102 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน 23
กล้องถ่ายภาพดิจิตอล (Digital Camera)
 ไม่ต้องใช้ฟิล์ม เก็บภาพถ่ายในลักษณะดิจิตอล
 ความละเอียดของรูปประมาณ 1-5 ล้านจุด (pixel)
 รูปที่ถ่ายไว้สามารถน าเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ทันทีบทที่ 2 คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์  04000102 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน 24
กล้องถ่ายทอดวีดีโอ (Digital Video)
 เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับบันทึกภาพเคลื่อนไหวและเก็บเป็นข้อมูล
แบบดิจิตอลนิยมใช้ในการประชุมทางไกลผ่านวิดีโอ (Video
Teleconference)บทที่ 2 คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์  04000102 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน 25
อุปกรณ์รู้จ าเสียง (Voice Recognition)
 รับสัญญาณเสียงที่มนุษย์พูดและแปลงเป็นสัญญาณดิจิตอล
 ปญั หา: คนพูดคนละคน / ต้องให้คอมพิวเตอร์เรียนรู้ระยะหนึ่งก่อน
 ใชส้า  หรบัผพู้ กิารตาบอด หรอืมอืไมว่ า่ งพอทจ่ีะกดแป้นพมิพ์บทที่ 2 คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์  04000102 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน 26
2. หน่วยประมวลผล (Central Processing Unit)
ซีพียู (CPU) เปรียบเสมือนสมองของคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีความซับซ้อนมาก
ที่สุด หน่วยประมวลผลกลางรุ่นใหม่ ๆ จะมีขนาดเล็กลงแต่ความเร็วสูงขึ้น
ผู้ผลิตหน่วยประมวลผลกลางส าหรับเครื่อง IBM PC ได้แก่ อินเทล
(Intel)เอเอ็มดี (AMD) ไซริกซ์ (Cyrix) และทรานส์เมตา (Transmeta) ส าหรับ
เครื่องแอปเปิลแมคอินทอช ได้แก่ โมโตโรลา (Motorola)
วงจรในหน่วยประมวลผลกลางเรียกว่า “ไมโครโปรเซสเซอร์”
(Microprocessor) ซึ่งประกอบด้วยหน่วยส าคัญ 2 หน่วย ได้แก่
 หน่วยควบคุม
 หน่วยค านวณและตรรกะบทที่ 2 คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์  04000102 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน 27
หน่วยประมวลผล (ต่อ)
หน่วยประมวลผลท าหน้าที่ในการค านวณ เป็นส่วนที่มีความ
ซับซ้อนซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่
 หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit: CPU)
– หน่วยควบคุม (Control Unit)
– หน่วยค านวณและตรรกะ (Arithmetic and Logic Unit)
– รีจิสเตอร์ (Register)
 หน่วยความจ าหลัก (Main memory Unit)
– หน่วยความจ าหลักแบบอ่านได้อย่างเดียว (Read Only Memory)
– หน่วยความจ าหลักแบบแก้ไขได้ (Random Access Memory)บทที่ 2 คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์  04000102 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน 28
หน่วยประมวลผล (ต่อ)บทที่ 2 คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์  04000102 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน 29
ภายในหน่วยประมวลผล
หน่วยควบคมุ (Control Unit: CU) ท าหน้าที่ควบคุมการท างานของเครื่อง
คอมพิวเตอร์ทั้งระบบ เช่น ควบคุมการรับข้อมูล ควบคุมการท างานของ
หน่วยความจ าหลัก เปรียบเสมือนศูนย์กลางของระบบประสาท
หน่วยคา  นวณและตรรกะ (Arithmetic and Logic Unit: ALU) ท าหน้าที่
ประมวลผลการค านวณทางคณิตศาสตร์และการเปรียบเทียบทางตรรกะ
รีจิสเตอร์(Register) ท าหน้าที่เก็บและส่งข้อมูลหรือค าสั่งเข้ามาในซีพียู
บัส (Bus) เป็นเสน้ ทางในการสง่ ผา่ นสญั ญาณไฟฟ้
า ภายในระบบคอมพิวเตอร์
หน่วยประมวลผลเสริม (Math Coprocessor) เป็นซีพียูอีกตัวหนึ่งที่ท าหน้าที่เฉพาะ
ด้านเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น ช่วยค านวณตัวเลขบทที่ 2 คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์  04000102 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน 30
ภายในหน่วยประมวลผล (ต่อ)
Input/Out Devices
Main Memory System (RAM)
CPU
Register ALU
CUบทที่ 2 คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์  04000102 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน 31
ความเรว็ของหน่วยประมวลผล
 ความเร็วของซีพียูหรือประมวลผลจะถูกควบคุมโดยสัญญาณ
นาฬิกา (System Clock)
 หน่วยวัดความเร็วของสัญญาณนาฬิกา  เรียกว่า เฮิร์ตซ (Hz:
Hertz) ซึ่งเทียบเท่ากับ 1 ครั้งต่อวินาที
 ความเรว็ในยคุ ปจัจบุ นั ของเครอ่ืงไมโครคอมพวิเตอรค์อื
– Megahertz หรือ MHz = 1 000 000 ครั้งต่อวินาที
– Gigahertz หรือ GHz = 1 000 000 000 ครั้งต่อวินาที บทที่ 2 คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์  04000102 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน 32
หน่วยความจา  หลกั (Main Memory Unit)
เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการจดจ าข้อมูลและโปรแกรมต่าง ๆ ที่อยู่ระหว่างการ
ประมวลผลของคอมพิวเตอร์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
แบบอ่านได้อย่างเดียว(Read Only Memory: ROM) เป็นหน่วยความจ า
ทม่ีคีณุ สมบตัใินการเกบ็ ขอ้ มลูไวไ้ดต้ลอดเวลาโดยไมต่ อ้งใชไ้ฟฟ้
าหลอ่ เลย้ีง
(Nonvolatile) นิยมใช้เป็นหน่วยความจ าส าหรับเก็บชุดค าสั่งเริ่มต้นระบบ ข้อเสีย
ของ ROM คือ ไม่สามารถแก้ไขหรือเพิ่มชุดค าสั่งได้ในภายหลัง
แบบแก้ไขได้ (Random Access Memory: RAM) เป็นหน่วยความจ า
ความเร็วสูงที่ใช้เก็บโปรแกรมและข้อมูลในคอมพิวเตอร์เปรียบเสมือนกระดาษทด
ถ้าคอมพิวเตอร์มีหน่วยความจ ามากก็สามารถท างานได้เร็วมากบทที่ 2 คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์  04000102 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน 33
ประเภทของ ROM
PROM (Programmable Read-Only Memory) เป็น ROM ที่สามารถ
บันทึกด้วยเครื่องบันทึกพิเศษได้หนึ่งครั้ง จากนั้นจะลบหรือแก้ไขไม่ได้
EPROM (Erasable PROM) เป็น ROM ที่ใช้แสงอัลตราไวโอเลตในการ
เขียนข้อมูล สามารถน าออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ไปลบโดยใช้เครื่องมือพิเศษ
และบันทึกข้อมูลใหม่ได้
EEPROM (Electrically Erasable PROM) เป็นการรวมข้อดีของ ROM
และ RAM เขา้ไวด้ว้ยกนัไมต่ อ้งใชไ้ฟฟ้
าหลอ่ เลย้ีง สามารถแกไ้ข ลบขอ้ มลู ทเ่ีกบ็
ไว้ได้ด้วยโปรแกรมพิเศษ ข้อด้อยคือ ราคาสูงและเก็บข้อมูลได้ต ่ากว่าหน่วยเก็บ
ข้อมูลส ารอง ตัวอย่างเช่น หน่วยความจ าแบบแฟลช (Flash memory)บทที่ 2 คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์  04000102 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน 34
ประเภทของ ROMบทที่ 2 คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์  04000102 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน 35
ประเภทของ RAM
DRAM (Dynamic RAM) เป็นหน่วยความจ าที่มีการใช้งานกันมาก
ทส่ีดุ ในปจัจบุ นั ใชว้งจรคลา้ยตวัเกบ็ ประจใุ นการเกบ็ ขอ้ มลูแต่ละบติ ทา
ใหต้อ้งมกีารยา้ สญั ญาณไฟฟ้
าซง่ึเรยีกวา่ การรเีฟรช (Refresh) ข้อดีคือ
มีราคาต ่า แต่ข้อเสียคือความเร็วในการเข้าถึงข้อมูลไม่สูงนัก
ตัวอย่างเช่น FPM RAM, EDO RAM, SDRAM, DDR SDRAM,
RDRAM
นอกจากนี้ยังมี DRAM แบบพิเศษที่ใช้ส าหรับปรับปรุงความเร็ว
ของหน่วยแสดงผลแบบกราฟิก อีกด้วยบทที่ 2 คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์  04000102 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน 36
ประเภทของ RAM
SRAM (Static RAM) เป็นหน่วยความจ าความเร็วสูงและใช้พลังงานน้อย
เนื่องจากข้อมูลที่เก็บด้วย SRAM จะคงอยู่โดยไม่ต้องท าการรีเฟรช ข้อเสียคือ
ราคาสูง จึงนิยมน า SRAM เป็นหน่วยความจ าแคช (Cache memory)
หน่วยความจา  แคช (Cache Memory) เป็นหน่วยความจ า (SRAM) ที่
ออกแบบมาช่วยเพิ่มความเร็วให้กับอุปกรณ์บางส่วนที่ท างานช้าให้ท างานเร็วขึ้น
หน่วยความจา  เสมือน (Virtual Memory) เป็นการน าพื้นที่ของหน่วยเก็บ
ข้อมูลส ารอง (ฮาร์ดดิสก์) มาจ าลองเป็นหน่วยความจ า เนื่องจากหน่วยความจ า
ของระบบมีจ ากัดและมีราคาสูงบทที่ 2 คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์  04000102 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน 37
ประเภทของ RAMบทที่ 2 คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์  04000102 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน 38
3. หน่วยแสดงผล (Output Unit)
ท าหน้าที่แสดงผลลัพธ์จากคอมพิวเตอร์ไปยังผู้ใช้ แบ่งได้เป็น 2
ประเภท
 หน่วยแสดงผลชวั่ คราว(Soft copy) เป็นการแสดงผลให้ผู้ใช้
ได้รับทราบในขณะนั้น แต่เมื่อเลิกการท างานหรือเลิกใช้แล้วก็จะหายไป
เช่น จอภาพ(Monitor) อุปกรณ์ฉายภาพ (Projector) อุปกรณ์เสียง
(Audio Output)
 หน่วยแสดงผลถาวร(Hard copy) เป็นการแสดงผลที่สามารถจับ
ต้องได้และเคลื่อนย้ายได้ตามความต้องการ มักออกมาในรูปของ
กระดาษ เช่นเครื่องพิมพ์ (Printer) เครื่องพลอตเตอร์ (Plotter)บทที่ 2 คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์  04000102 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน 39
จอภาพ (Monitor)
ใช้แสดงข้อมูลหรือผลลัพธ์ให้ผู้ใช้เห็นได้ทันที มีรูปร่างคล้าย
จอภาพของโทรทัศน์ ประกอบด้วยจุด (Pixel) มากมาย ประเภทของจอ
มี 2 ประเภท
 จอซีอาร์ที (Cathode Ray Tube: CRT) ใช้หลักการยิงแสงผ่าน
หลอดภาพคล้ายกับเครื่องรับโทรทัศน์ นิยมใช้กับเครื่อง
ไมโครคอมพิวเตอร์
 จอแอลซีดี (Liquid Crystal Display: LCD) ใช้หลักการเรืองแสง
เมอ่ืผา่ นกระแสไฟฟ้
าเขา้ไปในผลกึเหลว นิยมใชใ้นเครอ่ืงคอมพวิเตอร์
แบบพกพาข้อดีคือใช้พื้นที่น้อย น ้าหนักเบา กินไฟต ่า แผ่รังสีน้อยบทที่ 2 คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์  04000102 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน 40
จอภาพ (Monitor)
จอ LCD จอ CRTบทที่ 2 คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์  04000102 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน 41
เร่ืองน่าร้เูก่ียวกบั จอภาพ
ความละเอียดของจอภาพ (Resolution) ปจัจบุ นัเป็นจอภาพสแีบบซเูปอร์
วีจีเอ ( Super Video Graphics Adapter: Super VGA) ความละเอียดต ่าที่ 800 x
600 จุด (แนวนอนxแนวตั้ง) ความละเอียดสูง XGA 1024 x 768, SXGA 1280 x
1024, UXGA 1600 x 1200 ซง่ึใหค้วามคมชดัสงูตามลา  ดบั อกีปจัจยัหน่ึงทท่ีา  ให้
ภาพคมชัดมากขึ้นได้แก่ระยะห่างระหว่างจุด (Dot pitch)
จ านวนสี (Color) ค่าของสีที่แสดงจะแทนด้วยตัวเลข 16 บิต แทนได้
65,536 สี (High color) ถ้าใช้ 24 บิต จะแสดงได้ 16,777,216 สี (True color)
ขนาดของจอภาพปจัจบุ นัเน้นการแสดงภาพกราฟิกมาก จงึนิยมใชจ้อภาพ
ในขนาด 15 หรือ 17 นิ้วขึ้นไปบทที่ 2 คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์  04000102 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน 42
เร่ืองน่าร้เูก่ียวกบั จอภาพ (ต่อ)
การเช่ือมต่อ จะท าการเชื่อมต่อกับ
การ์ดวิดีโอ (Video Card) ซึ่งจะเสียบอยู่
กับแผงวงจรหลักของคอมพิวเตอร์
อัตราการเปลี่ยนภาพ (Refresh rate) ของการ์ดวิดีโอ คืออัตรา
ในการลบภาพเดิมและแสดงภาพใหม่ ซึ่งหากต ่ากว่า 70 Hz หรือ 70
ครั้งต่อวินาทีจะท าให้ผู้ชมเห็นภาพกระพริบและเกิดอาการปวดศีรษะ
ได้บทที่ 2 คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์  04000102 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน 43
อุปกรณ์ฉายภาพ (Projector)
เป็นอุปกรณ์ที่นิยมใช้ในการเรียนการสอนหรือการประชุม เนื่องจาก
สามารถน าเสนอข้อมูลให้ผู้ชมจ านวนมากเห็นพร้อมๆ กัน อุปกรณ์ฉาย
ภาพจะมีข้อแตกต่างกันมากในเรื่อง
ก าลังส่องสว่างบทที่ 2 คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์  04000102 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน 44
อุปกรณ์เสียง (Audio Output)
ประกอบขึ้นจากล าโพง (Speaker)
ซึ่งมีหน้าที่ในการแปลงสัญญาณจาก
คอมพิวเตอร์ให้เป็นสัญญาณเสียง และ
การ์ดเสียง (Sound card)ซึ่งเป็น
แผงวงจรเพิ่มเติมที่น ามาเสียกับช่อง
เสียบขยายบนเมนบอร์ดเพื่อช่วยให้
คอมพิวเตอร์ส่งเสียงผ่านล าโพงได้
ใช้เสียงเพื่อรายงานหรือเตือนถึง
ความผิดพลาด เพื่อเล่นเกมส์ ดู
ภาพยนตร์ฟั
งเพลงบทที่ 2 คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์  04000102 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน 45
เคร่ืองพิมพ์(Printer)
เป็นอุปกรณ์แสดงผลแบบถาวรที่ได้รับความนิยมมาก มีให้เลือก
หลายชนิดขึ้นอยู่กับคุณภาพ ความละเอียด ความเร็ว ขนาดกระดาษ
และเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์แบ่งตามวิธีการพิมพ์ได้ 2 ชนิด คือ
เครื่องพิมพ์ชนิดตอก (Impact printer) เครื่องพิมพ์ชนิดไม่ตอก
(Nonimpact printer)บทที่ 2 คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์  04000102 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน 46
เคร่ืองพิมพช์ นิดตอก (Impact Printer)
 ใช้การตอกให้คาร์บอนบนผ้าหมึกติดบนกระดาษตามรูปแบบที่ต้องการ
 สามารถพิมพ์ส าเนาได้ครั้งละหลายชุด ใช้กระดาษต่อเนื่องได้
 ความเร็วในการพิมพ์มีหน่วยเป็นบรรทัดต่อนาที (Line per minute: lpm)
 ข้อเสีย คือ มีเสียงดัง และคุณภาพงานพิมพ์ไม่ดีนัก
 แบ่งเป็น 2 ประเภท
– เครื่องพิมพ์อักษรหรือเครื่องพิมพ์แบบจุด (Character printer หรือ Dot matrix printer)
ซึ่งจะพิมพ์ทีละหนึ่งตัวอักษร ตัวแต่ละตัวอักษรถูกสร้างขึ้นจากจุดเล็ก ๆ จ านวนมาก
– เครื่องพิมพ์บรรทัด (Line printer) พิมพ์ทีละหนึ่งบรรทัด พิมพ์งานได้เร็ว แต่จะมี
ราคาสูง นิยมใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่บทที่ 2 คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์  04000102 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน 47
เคร่ืองพิมพช์ นิดตอก (ต่อ)
Line printer Dot matrix printerบทที่ 2 คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์  04000102 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน 48
เคร่ืองพิมพช์ นิดไมต่ อก (Nonimpact Printer)
 ใช้เทคนิคการพิมพ์จากวิธีการทางเคมีพิมพ์ได้เร็วและคมชัดกว่าชนิดตอก
 พิมพ์ได้ทั้งตัวอักษรและกราฟิกไม่มีเสียงขณะพิมพ์ไม่สามารถพิมพ์ส าเนาได้
 ความเร็ววัดเป็นหน้าต่อนาที (page per minute: ppm)
 แบ่งเป็น 3 ประเภท
–  เครื่องพิมพ์เลเซอร์ (Laser printer) ใช้แสงเลเซอร์สรา้งประจไุ ฟฟ้
าทา  ใหโ้ทนเนอร์
สร้างภาพที่ต้องการและพิมพ์ลงบนกระดาษ ความละเอียดวัดเป็นจุดต่อนิ้ว (dpi)
–  เครื่องพิมพ์ฉีดหมึก (Inkjet printer) พิมพ์ภาพสีได้คุณภาพใกล้เคียงกับภาพถ่าย
ราคาถูกกว่าชนิดเลเซอร์ ใช้หมึกสามสี (น ้าเงิน, ม่วงแดง, เหลือง) และสีด า
–  เครื่องพิมพ์ความร้อน (Thermal printer) คุณภาพสูง (พิมพ์ได้ใกล้เคียงภาพถ่าย)
ราคาแพงบทที่ 2 คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์  04000102 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน 49
เคร่ืองพิมพช์ นิดไมต่ อก (ต่อ)
Inkjet printer
Laser printerบทที่ 2 คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์  04000102 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน 50
พลอตเตอร์ (Plotter)
ใช้เขียนภาพส าหรับงานที่
ต้องการความละเอียดสูงเนื่องจาก
ใช้ปากกาในการกวาดเส้น จึงได้
เสน้ ท่ตี่อเน่ืองกนั ตลอดปจัจุบนัใช้
ระบบฉีดหมึกแทนใช้ในงาน
ออกแบบต้องการความสวยงาม
และความละเอียดสูง มีราคา
ค่อนข้างแพง พิมพ์กระดาษได้
ใหญ่บทที่ 2 คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์  04000102 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน 51
4. หน่วยเกบ็ ข้อมลู สา รอง (Secondary Storage Unit)
สื่อส าหรับเก็บข้อมูลจะเก็บไว้ในรูปเลขฐานสองคือ 0 กับ 1 ทั้งสิ้น เนื่องจาก
หน่วยความจ าหลักหรือแรมไม่ได้เก็บข้อมูลอย่างถาวร ถ้าปิดเครื่องหรือไฟดับ
ข้อมูลก็จะหายไป จึงต้องท าการจัดเก็บข้อมูลโดยย้ายจากหน่วยความจ าหลักมา
ไว้ในหน่วยเก็บข้อมูลส ารอง
หน่วยเกบ็ ขอ้ มลูสา  รองในปจัจบุ นัมรีาคาถกู มากเมอ่ืเทยีบกบัหน่วยความจา
หลักท าให้เก็บข้อมูลได้มาก อย่างไรก็ตามหน่วยเก็บข้อมูลจะมีความเร็วในการ
อ่านและบันทึกข้อมูลต ่ากว่าหน่วยความจ าหลัก
หน่วยเกบ็ ขอ้ มลูสา  รองในปจัจบุ นัมหีลายชนิด แบ่งเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้
ดังนี้เทป จานแม่เหล็ก ออปติคัลดิสก์ และหน่วยเก็บข้อมูลแบบแฟลชบทที่ 2 คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์  04000102 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน 52
เทปแมเ่ หลก็ (Magnetic Tape)
 เป็นสื่อเก็บข้อมูลที่ใช้มาตั้งแต่คอมพิวเตอร์ยุคที่ 1 และ 2
 มีหลักการท างานคล้ายเทปบันทึกเสียง จะอ่านข้อมูลตามล าดับก่อนหลังที่ได้
บันทึกไว้ โดยเรียกหลักการนี้ว่า “การเข้าถึงข้อมูลตามล าดับ” (Sequential
access)
 ม้วนเทป(Reel-to-reel) / คาร์ทริดจ์เทป (Cartridge) / ตลับเทป (Cassette)
 นิยมน าเทปแม่เหล็กมาส ารองข้อมูลที่ส าคัญไม่ถูกเรียกใช้บ่อย
 ความจุหรือความหนาแน่นของเทปแม่เหล็กมีหน่วยเป็น ไบต์ต่อนิ้ว (Bpi)
 ข้อดี อ่าน-ลบกี่ครั้งก็ได้ / ราคาต ่า / บันทึกข้อมูลมาก ๆ ได้อย่างรวดเร็ว
 ข้อเสีย อ่านข้อมูลได้ช้าเพราะต้องอ่านเป็นล าดับบทที่ 2 คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์  04000102 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน 53
เทปแมเ่ หลก็ (Magnetic Tape)บทที่ 2 คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์  04000102 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน 54
จานแมเ่ หลก็ (Magnetic Disk)
 เป็นสื่อที่สามารถเก็บข้อมูลได้จ านวนมาก ท างานได้เร็วกว่าเทปมาก
 ใช้คู่กับหัวอ่านที่เรียกว่า “ตวัขบั จานแม่เหลก็” (Disk drive)
 สามารถเข้าถึงข้อมูลโดยตรง (Direct access) โดยใช้หลักการของการเข้าถึง
ข้อมูลแบบสุ่ม (Random access) ซึ่งท าให้สามารถอ่านข้อมูลมาใช้ได้ทันที
 ก่อนใช้งานจานแม่เหล็กจะต้องมีการฟอร์แมต (Format) ก่อน
 ตารางแฟต (FAT table) / แทร็ก (Track) / เซกเตอร์ (Sector) /คลัสเตอร์
(Cluster)
 จานแม่เหล็กที่ได้รับความนิยมได้แก่ ฟลอปปี้ดิกส์ (Floppy disk) และ
ฮาร์ดดิสก์ (Hard disk)บทที่ 2 คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์  04000102 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน 55
ฟลอปปี้ดิสก์(Floppy Disk)
 บางครั้งเรียกว่า ดิสก์เก็ต (Diskette) เป็นแผ่นพลาสติกวงกลม
ขนาด 3.5 นิ้ว (วัดเส้นผ่านศูนย์กลาง) บรรจุอยู่ในพลาสติกแบบ
แข็ง
 อ่านและเขียนข้อมูลผ่านดิสก์ไดร์ฟ (Disk drive)
 แถบป้องกนัการบนัทกึ (Write-Protection) ใชเ้พอ่ืป้องกนัการ
บันทึกข้อมูล
 จ านวนข้อมูลที่สามารถเก็บได้ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของสาร
แมเ่ หลก็ ปจัจบุ นัอยอู่ ยที่  ู่ 1.44 MBบทที่ 2 คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์  04000102 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน 56
ฟลอปปี้ดิสก์(ต่อ)บทที่ 2 คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์  04000102 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน 57
ฮารด์ ดิสก์(Hard Disk)
 ท าจากแผ่นโลหะแข็งเรียกว่า Platters จ านวนหลายแผ่น ท าให้เก็บข้อมูลได้
มากและอ่านเขียนข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
 บันทึกข้อมูลได้ทั้งสองหน้าของผิวจานแม่เหล็ก
 มีทั้งแบบยึดติดในเครื่องและแบบสามารถเคลื่อนย้ายได้ (Removable disk)
 สง่ิกดีขวางบางอยา่ ง เชน่ ฝุน่ ควนั อาจสรา้งความเสยีหายใหก้ บัหวัอา่ นได้
 ปจัจบุ นัมคีวามจหุ ลายกกิะไบต์(GB) / หมุนได้เร็วตั้งแต่ 5,400 รอบต่อนาที
 มาตรฐานการเชอ่ืมตอ่ ทน่ีิยมใชใ้นปจัจบุ นั คอื EIDE และ SCSIบทที่ 2 คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์  04000102 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน 58
ฮารด์ ดิสก์(Hard Disk)บทที่ 2 คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์  04000102 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน 59
ออปติคลัดิสก์(Optical Disk)
ใช้เทคโนโลยีแสงเลเซอร์ มีหลักการท างานคล้ายกับการเล่นซีดี
(CD) เพลงเกบ็ ขอ้ มลูไดจ้า  นวนมากและราคาไมแ่ พงมากนกั ในปจัจบุ นั
จะมีออปติคอลอยู่หลายประเภท ได้แก่
 ซีดีรอม (Compact Disk Read Only Memory: CD-ROM)
 เอ็มโอดิสก์ (Magneto Optical disk: MO)
 ดีวีดี (Digital Versatile Disk: DVD)บทที่ 2 คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์  04000102 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน 60
ซีดีรอม
(Compact Disk Read Only Memory: CD-ROM)
 เก็บบันทึกข้อมูลได้ถึง 650 เมกะไบต์ / บันทึกด้วยเครื่องมือเฉพาะ / ครั้ง
เดียว
 ใช้ซีดีรอมไดร์ฟ (CD-ROM Drive) ในการอ่านข้อมูล
 ความเร็วในการอ่านเทียบกับ 150 กิโลไบต์ต่อวินาที (1 เท่าหรือ 1 X)
 ปจัจบุ นัไดร้บัความนิยมมาก เน่ืองจาก สะดวกและไมต่ อ้งเปลย่ีนแผน่ บอ่ ยใน
การติดตั้งโปรแกรมที่มากับแผ่นซีดีรอม โอกาสเสียน้อย ต้นทุนต ่า
 ซีดีอาร์ (CD-R) เก็บข้อมูลได้ 600-900 MB เหมาะส าหรับมัลติมีเดีย
 ซีดีอาร์ดับเบิลยู (CD-RW) สามารถลบและบันทึกใหม่ได้ / ความเร็วในการ
เขียนแผ่น CD-R ความเร็วในการเขียนแผ่น CD-RW ความเร็วในการอ่านบทที่ 2 คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์  04000102 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน 61
ซีดีรอม (ต่อ)บทที่ 2 คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์  04000102 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน 62
เอม็โอดิสก์(Magneto Optical disk: MO)
 ใช้หลักการของสื่อที่ใช้สารแม่เหล็กและสื่อที่ใช้แสงเลเซอร์ร่วมกัน
 ใช้แสงเลเซอร์ในการบันทึกและอ่านข้อมูล ลดความผิดพลาดจากการ
ล้มเหลวของหัวอ่าน (หัวอ่านไม่จ าเป็นต้องเข้าใกล้ดิสก์) และปลอดภัยจาก
สนามแม่เหล็ก
 มีความจุสูงมากตั้งแต่ 200 MB ขึ้นไป
 ความเร็วสูงกว่า Floppy Disk และ CD-ROM แต่ต ่ากว่า Hard disk
 มีอายุการใช้งานกว่า 30 ปี
 ข้อเสีย : ราคาสูง การอ่านเขียนต้องท า 2 ขั้นตอนคือลบข้อมูลเดิมแล้วเขียน
ข้อมูลใหม่ (จึงช้ากว่าฮาร์ดดิสก์มาก)บทที่ 2 คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์  04000102 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน 63
เอม็โอดิสก์(ต่อ)บทที่ 2 คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์  04000102 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน 64
ดีวีดี (Digital Versatile Disk: DVD)
 กา ลงัไดร้บัความนิยมอยา่ งมากในปจัจบุ นั
 เก็บข้อมูลได้ตั้งแต่ 4.7 GB – 17 GB
 ความเร็วในการเข้าถึง 600 KB – 1.3 MB ต่อวินาที
 สามารถอ่านแผ่น CD-ROM แบบเก่าได้
 DVD – RW สามารถบันทึกและลบข้อมูลได้หลายครั้งบทที่ 2 คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์  04000102 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน 65
ดีวีดี (ต่อ)บทที่ 2 คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์  04000102 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน 66
หน่วยเกบ็ ข้อมลู แบบแฟลช (Flash Storage)
พัฒนามาจากหน่วยความจ าแบบแฟลช (Flash memory) เพื่อ
น าไปใช้ในอุปกรณ์แบบพกพาต่าง ๆ เช่น กล้องดิจิตอล กล้องวิดีโอ ซึ่ง
จะมขีนาดเลก็ น้ าหนกัเบา ไมต่ อ้งใชแ้หลง่ พลงังานหลอ่ เลย้ีง ปจัจบุ นัมี
สื่อที่นิยมใช้ดังนี้
 การ์ดคอมแพคแฟลช (Compact Flash)
 เมมโมรี่สติ๊ก (Memory stick)
 การ์ดสมาร์ทมีเดีย (SmartMedia)
 การ์ดมัลติมีเดีย (Multimedia Card)
 การ์ดซีเคียวดิจิตอล (Secure Digital)บทที่ 2 คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์  04000102 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน 67
หน่วยเกบ็ ข้อมลู แบบแฟลช (ต่อ)
การ์ดคอมแพคแฟลช (Compact Flash) นิยมเรียกว่า CF Card
พัฒนาโดยบริษัท ScanDisk ราคาต ่าสุดเมื่อเทียบกับหน่วยเก็บข้อมูล
แฟลชอื่นๆ มีอายุการใช้งานราว 100 ปี โดยข้อมูลไม่เสียหาย ขนาด
ของความจุ 8 – 512MB
เมมโมร่ีสต๊ิก (Memory stick) ของบริษัทโซนี่ มีขนาดเท่าหมาก
ฝรงั่ ใชใ้นอปุ กรณ์ต่าง ๆ ของบรษิ ทัโซน่ีเชน่ กลอ้งดจิติอล ในปจัจบุ นั
มีความจุตั้งแต่ 4 –256 MB อ่านข้อมูลด้วยความเร็ว 2.45 MB/s เขียน
ด้วยความ 1.8 MB/s จุดด้อยคือ ราคาค่อนข้างสูงและใช้ได้กับอุปกรณ์
ของโซนี่เท่านั้นบทที่ 2 คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์  04000102 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน 68
หน่วยเกบ็ ข้อมลู แบบแฟลช (ต่อ)
การ์ดสมาร์ทมีเดีย (SmartMedia) มีความจุตั้งแต่ 8 – 128MB มีการใช้
งานในอุปกรณ์กล้องดิจิตอลและพีดีเอบางรุ่น ใช้ในกล้องดิจิตอลและพีดีเอ
การด์ มลัติมีเดีย (Multimedia Card: MMC) ขนาดเลก็เทา่ แสตมป์มคีวาม
จุสูงถึง 128 MB นิยมใช้เก็บข้อมูลประเภทเสียง MP3 ในเครื่องเล่นแบบพกพา
และมีการน ามาใช้ในอุปกรณ์ PDA ทั้งพ็อกเก็ตพีซีและปาล์ม
การด์ ซีเคียวดิจิตอล (SD Card) พัฒนาต่อจาก MMC โดยเพิ่มในส่วนของ
การเขา้รหสัขอ้ มลู ทบ่ี นัทกึไว้เพอ่ืป้องกนัการทา สา  เนาโดยไมไ่ ดร้บัอนุญาต ใชใ้น
การบันทึกเพลงและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ความจุ 256 MBบทที่ 2 คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์  04000102 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน 69
หน่วยเกบ็ ข้อมลู แบบแฟลช (ต่อ)บทที่ 2 คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์  04000102 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน 70
อุปกรณ์อื่นๆ
นอกจากอุปกรณ์ในการรับข้อมูล การประมวลผล การแสดงผล และการเก็บ
ข้อมูลส ารองแล้ว ระบบคอมพิวเตอร์ยังมีอุปกรณ์อื่นๆ ที่ท างานร่วมกันเพื่อให้
สามารถท างานได้หรือเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน ซึ่งอุปกรณ์ที่จะกล่าวถึง
ได้แก่
 แผงวงจรหลัก (Main Board)
 ส่วนเชื่อมต่ออุปกรณ์
– ยูเอสบี (Universal Serial Bus: USB)
– ไฟร์ไวร์ (FireWire, IEEE 1394)
– อินฟราเรด (IrDA Port)
 อุปกรณ์สื่อสารข้อมูล โมเด็ม (MODEM)
 ยูพีเอส (UPS)บทที่ 2 คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์  04000102 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน 71
แผงวงจรหลัก (Main Board)
แผงวงจรหลัก (Main Board) หรือ แผงวงจรแม่ (Mother Board)
เป็นแผงวงจรไฟฟ้
าขนาดใหญ่เพอ่ืใชเ้ชอ่ืมอปุ กรณ์/องค์ประกอบต่าง ๆ
ของเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์เช่น ซีพียู หน่วยความจ า รวมทั้งมีช่อง
สา  หรบัต่ออปุ กรณ์ป้อนขอ้ มลูและแสดงผล (I/O) และช่องขยายเพิ่มเติม
(Expansion slot) โดยอุปกรณ์ทั้งหมดจะถูกบรรจุอยู่ในตัวถัง (Case)
ซึ่งมีลักษณะเป็นกล่อง
ในแผงวงจรหลักจะมีนาฬิการะบบ (System Clock) ของเครื่อง
คอมพวิเตอรซ์ ง่ึเป็นปจัจยัหน่ึงทท่ีา  ใหเ้ครอ่ืงคอมพวิเตอรท์ า  งานชา้หรอื
เร็วบทที่ 2 คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์  04000102 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน 72
แผงวงจรหลัก (ต่อ)บทที่ 2 คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์  04000102 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน 73
ยูเอสบี (Universal Serial Bus: USB)
เป็นส่วนเชื่อมต่อที่ใช้หลักการของบัสแบบอนุกรม ซึ่งเป็นมาตรฐานและก าลัง
ไดร้บัความนิยมอยา่ งมากในปจัจบุ นั สว่ นเชอ่ืมตอ่ ยเูอสบจีะเป็นบสัอเนกประสงค์
ส าหรับต่ออุปกรณ์ความเร็วต ่าทั้งหมดเพียงช่องเดียว เช่น การต่อเมาส์ หรือ
เครื่องพิมพ์
 ต่ออุปกรณ์ได้สูงสุด 127 อุปกรณ์ / สายเชื่อมระหว่างอุปกรณ์ยาวได้ถึง 5 เมตร
 สนับสนุนการถอดหรือเปลี่ยนอุปกรณ์โดยไม่ต้องปิดเครื่อง (Hot Swapping)
 สนับสนุนการใช้งานแบบเสียบแล้วใช้ได้ทันที (Plug and Play)
 มี 2 มาตรฐาน ได้แก่ USB 1.1 (ความเร็ว 1.5 Mbps, 12 Mbps) และ USB 2.0(
ความเร็ว 480 Mbps)บทที่ 2 คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์  04000102 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน 74
ยูเอสบี (ต่อ)บทที่ 2 คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์  04000102 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน 75
ไฟร์ไวร์ (FireWire)
เป็นมาตรฐานการเชื่อมต่อความเร็วสูงมากจาก IEEE ปจัจบุ นั
น ามาใช้ในอุปกรณ์ที่ต้องการความเร็วสูงในการถ่ายโอนข้อมูล เช่น
กล้องดิจิตอล กล้องวิดีโอ ฮาร์ดดิสก์แบบพกพา
 ความเร็วสูงสุด 400 Mbps
 สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้ 63 อุปกรณ์ / 1 พอร์ต
 สนับสนุนการส่งข้อมูลแบบรับประกันการส่ง (กันช่องสัญญาณไว้ได้)
 เหมาะกับงานแบบเวลาจริง (Real-time) เช่น การส่งภาพวิดีโอ
 สนับสนุน Hot Swapping และ Plug and Play เช่นเดียวกับ USBบทที่ 2 คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์  04000102 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน 76
ไฟร์ไวร์ (FireWire)บทที่ 2 คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์  04000102 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน 77
อินฟราเรด (Infrared)
ปจัจบุ นัสว่ นเชอ่ืมต่อแบบอนิฟราเรดไดถ้ กู ตดิตงั้ในอปุ กรณ์จา  นวน
มาก เช่น เครื่องพิมพ์ คอมพิวเตอร์โน้ตบุค โทรศัพท์เคลื่อนที่
 ไม่ต้องใช้สายในการเชื่อมต่อจึงสะดวกกับอุปกรณ์แบบพกพา
 มีค่าใช้จ่ายต ่า
 ระยะห่างระหว่างอุปกรณ์ที่จะเชื่อมต่อกันต้องอยู่ระหว่าง 1 – 3 เมตร
 ต้องไม่มีสิ่งกีดขวางระหว่างอุปกรณ์ที่จะเชื่อมต่อกันบทที่ 2 คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์  04000102 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน 78
อินฟราเรด (ต่อ)บทที่ 2 คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์  04000102 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน 79
โมเด็ม (MODEM)
เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายภายนอกผ่านสายโทรศัพท์
ซึ่งปกติจะใช้ส่งสัญญาณเสียงเท่านั้น ส่งข้อมูลเป็นสัญญาณอนาลอก (Analog)
โดยแปลงจากสัญญาณดิจิตอล (Digital) ความเร็วสูงสุดในการส่ง 56 Kbps ตาม
มาตรฐาน V.90 ของ ITU โมเด็มสามารถแบ่งได้เป็น 4 ประเภท ได้แก่
 แบบภายใน (Internal MODEM) อยู่ในเครื่อง / ราคาถูก / ไม่ต้องต่อไฟเพิ่ม
 แบบภายนอก (External MODEM) เคลื่อนย้ายได้สะดวก / มีไฟแสดงสถานะ
 แบบกระเป๋า (Pocket MODEM) ขนาดเล็ก / พกพาสะดวก / ต่อพอร์ตอนุกรม
 แบบการ์ด (PCMCIA MODEM) ขนาดเท่าบัตรเครดิต / ใช้กับโน้ตบุ๊คบทที่ 2 คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์  04000102 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน 80
โมเด็ม (ต่อ)
Internal MODEM
External MODEM
Pocket MODEM
PCMCIA MODEMบทที่ 2 คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์  04000102 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน 81
ยูพีเอส (UPS)
เป็นอุปกรณ์สา  หรบัจา่ ยกระแสไฟฟ้
าสา  รองจากแบตเตอรร์ีเพอ่ืเป็นแหลง่
พลงังานฉุกเฉนิในกรณเีกดิปญั หากบัระบบไฟฟ้
าหลกั เช่น ไฟดับ โดยปกติ
ยูพีเอสจะจ่ายไฟเพื่อให้คอมพิวเตอร์ท างานได้ระยะหนึ่ง เพื่อให้ผู้ใช้จัดเก็บข้อมูล
หรือปิดระบบ
 Standby power system เวลาปกตใิชร้ะบบไฟฟ้
าหลกัโดยตรง แตจ่ ะคอย
ตรวจสอบพลงังานไฟฟ้
าและจะเปลย่ีนไปใชพ้ ลงังานจากแบตเตอรท่ี นัทที ต่ีรวจ
พบปญั หา ขอ้ ดคีอืราคาต่า  สญู เสยีพลงังานไฟฟ้
าน้อย ขอ้เสยีชว่ งเวลาทเ่ีปลย่ีน
มาใช้แบตเตอรี่อาจท าให้คอมพิวเตอร์ไม่ได้รับพลังงานเนื่องจากต้องใช้เวลาระยะ
หนึ่ง
 On-line UPS system เป็นระบบยพู เีอสทจ่ีา่ ยพลงังานไฟฟ้
าจากแบตเตอร่ี
โดยตรงขอ้ ดคีอืไดร้บัพลงังานไฟฟ้
าทม่ีคีณุ ภาพสงูตลอดเวลา ขอ้เสยีคอืราคา
แพง มกีารสญู เสยีพลงังานไฟฟ้
ากบัการแปลงตลอดเวลา มอีายกุ ารใชง้านสนั้
กว่าด้วยบทที่ 2 คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์  04000102 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน 82
ยูพีเอส (ต่อ)บทที่ 2 คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์  04000102 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน 83
แบบฝึ กหัดบทที่ 2
1. คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์หมายถึงอะไร
2. องค์ประกอบของหน่วยประมวลผลกลาง ประกอบด้วยส่วนส าคัญกี่ส่วนอะไรบ้าง
3. หน่วยความจ าหลักคืออะไร
4. หน่วยความจ าหลักแบบอ่านได้อย่างเดียวคืออะไร
5. หน่วยความจ าหลักแบบแก้ไขได้คืออะไร
6. หน่วยรับข้อมูลคืออะไร พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 5 ตัวอย่าง
7. หน่วยแสดงผลข้อมูล แบ่งออกเป็น 2 ประเภทอะไรบ้าง อธิบายพร้อมยกตัวอย่าง
8. จงยกตัวอย่างหน่วยเก็บข้อมูลส ารอง 5 ตัวอย่าง พร้อมอธิบายการท างานของแต่ละชนิด

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s