บทเรียน

มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจ ความหมาย บทบาท ความสำคัญ ผลกระทบ ลักษณะสำคัญ องค์ประกอบของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ บทบาทและประโยชน์ของระบบคอมพิวเตอร์ การนำเสนอข้อมูล โดยให้ผู้เรียนศึกษาข้อมูล สารสนเทศ องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ การประมวลผล ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้โปรแกรมพื้นฐาน ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป การประมวลคำ โปรแกรมกราฟิกอย่างง่าย คอมพิวเตอร์ระบบมัลติมีเดีย การใช้โปรแกรมนำเสนอในรูปแบบที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถใช้คำสั่งพื้นฐานของระบบปฏิบัติการและสามารถนำระบบการจัดการฐานข้อมูลมาใช้อย่างมีจิตสำนึกและใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า
หน่วยการเรียนรู้
หน่วยที่
ชื่อหน่วย
สาระการเรียนรู้
เวลา
1
ข้อมูลและสารสนเทศ 1. ความหมาย ประโยชน์ของข้อมูล แหล่งข้อมูล
2. ประเภทของข้อมูล
3. การรวบรวมข้อมูล
4. การจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบที่เหมาะ สม
5. การประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ
4 ชั่วโมง
2
เทคโนโลยีสารสนเทศ 1. ความหมาย บทบาท ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. ลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. ส่วนประกอบของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4 ชั่วโมง
3
ระบบคอมพิวเตอร์ 1. ประวัติความเป็นมาคอมพิวเตอร์
2. หลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์
3. องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์
4. ฮาร์ดแวร์
5. ซอฟต์แวร์
6. บทบาทและประโยชน์ของระบบคอมพิวเตอร์
10 ชั่วโมง
4
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1. เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
2. ระบบ LAN
3. ระบบ WAN
4. อินเทอร์เน็ต
5. เครือข่ายอินเทอร์เน็ต และการรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิคส์ 
2 ชั่วโมง
5
ซอฟต์แวร์ช่วยประมวลผลข้อมูล 1. ซอฟต์แวร์ระบบ
2. ซอฟต์แวร์สำเร็จ เช่น โปรแกรมประมวลคำ
20 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู้
รหัสวิชา ชื่อวิชา คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
40 ชั่วโมง
ผู้สอน เฉลิมศักดิ์ พุ่มคุ้ม cha_laos@thaimail.com http://school.obec.go.th/kroolerm
 สาระสำคัญ
ความหมาย บทบาท ความสำคัญ ผลกระทบ ลักษณะสำคัญ องค์ประกอบของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ บทบาทและประโยชน์ของระบบคอมพิวเตอร์ การนำเสนอข้อมูล โดยให้ผู้เรียนศึกษาข้อมูล สารสนเทศ องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ การประมวลผล ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้โปรแกรมพื้นฐาน ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป การประมวลคำ การใช้โปรแกรมนำเสนอในรูปแบบที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถใช้คำสั่งพื้นฐานของระบบปฏิบัติการและสามารถนำระบบการจัดการฐานข้อมูลมาใช้อย่างมีจิตสำนึกและใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า
 จุดประสงค์การเรียนรู้
  1. สามารถบอกความหมาย บทบาท ความสำคัญ ผลกระทบ ลักษณะสำคัญของข้อมูล สารสนเทศได้
2. สามารถบอกองค์ประกอบของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้
3. สามารถบอกองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ ได
4. สามารถบอกวิธีการประมวลผลของคอมพิวเตอร์ ได้ 
5. สามารถบอกผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศได้
6. สามารถบอกใช้คำสั่งพื้นฐานของระบบปฏิบัติการได้
7. สามารถบอกบทบาทและประโยชน์ของระบบคอมพิวเตอร์ได้
8. สามารถบอกการใช้โปรแกรมพื้นฐาน ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป การประมวลคำได้
9. สามารถนำระบบการจัดการฐานข้อมูลมาใช้อย่างมีจิตสำนึกและใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า
 สาระการเรียนรู้
สัปดาห์ที่
เนื้อหา
กิจกรรมการเรียนรู้/เอกสาร/แหล่งค้นคว้า
สื่อการสอน
1
– ปฐมนิเทศ/ทบทวนความรู้เดิม – ทบทวนความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับข้อมูล สารสนเทศ
 แบบทดสอบก่อบเรียน
– ใบความรู้ /ศึกษาค้นคว้า
ใบงาน
แบบทดสอบหลังเรียน
2
– เทคโนโลยีสารสนเทศ
– แบบทดสอบก่อบเรียน
– ใบความรู้ /ศึกษาค้นคว้า/
ใบงาน
แบบทดสอบหลังเรียน
3
– ระบบคอมพิวเตอร์และองค์ประกอบ  แบบทดสอบก่อบเรียน
– ใบความรู้ /ศึกษาค้นคว้า/
ใบงาน
แบบทดสอบหลังเรียน
4
– ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ – แบบทดสอบก่อบเรียน
– ใบความรู้ /ศึกษาค้นคว้า
ใบงาน
แบบทดสอบหลังเรียน
5
– อุปกรณ์เสริมของคอมพิวเตอร์ – แบบทดสอบก่อบเรียน
– ใบความรู้ /ศึกษาค้นคว้า
– แหล่งศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
ใบงาน
แบบทดสอบหลังเรียน
6
– หน่วยประมวลผลคอมพิวเตอร์ – แบบทดสอบก่อบเรียน
– ใบความรู้ /ศึกษาค้นคว้า
– แหล่งศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
ใบงาน
แบบทดสอบหลังเรียน
7
– ระบบปฏิบัติการ  แบบทดสอบก่อบเรียน
– ใบความรู้ /ศึกษาค้นคว้า
– แหล่งศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
ใบงาน
แบบทดสอบหลังเรียน
8
– ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ – แบบทดสอบก่อบเรียน
– ใบความรู้ /ศึกษาค้นคว้า
– แหล่งศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
ใบงาน
แบบทดสอบหลังเรียน
9
– ความรู้เรื่องอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น – แบบทดสอบก่อบเรียน
– ใบความรู้ /ศึกษาค้นคว้า
– แหล่งศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
ใบงาน
แบบทดสอบหลังเรียน
10
– โปรแกรมประมวลผลคำ(Microsoft Word)  แบบทดสอบก่อบเรียน
– ใบความรู้ /ศึกษาค้นคว้า
– แหล่งศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
ใบงาน
แบบทดสอบหลังเรียน
    – ทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1  
11
– การเปิดแฟ้มข้อมูล – แบบทดสอบก่อบเรียน
– ใบความรู้ /ศึกษาค้นคว้า/
ใบงาน
แบบทดสอบหลังเรียน
12
– การจัดไฟล์ข้อมูล – แบบทดสอบก่อบเรียน
– ใบความรู้ /ศึกษาค้นคว้า
ใบงาน
แบบทดสอบหลังเรียน
13
– การจัดแต่งเอกสาร – แบบทดสอบก่อบเรียน
– ใบความรู้ /ศึกษาค้นคว้า
– แหล่งศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
ใบงาน
แบบทดสอบหลังเรียน
14
– การจัดข้อความ – แบบทดสอบก่อบเรียน
– ใบความรู้ /ศึกษาค้นคว้า
– แหล่งศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
ใบงาน
แบบทดสอบหลังเรียน
15
– การแทรกรูปภาพและการจัดเอกสารที่มีภาพประกอบ – แบบทดสอบก่อบเรียน
– ใบความรู้ /ศึกษาค้นคว้า
– แหล่งศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
ใบงาน
แบบทดสอบหลังเรียน
16
– การจัดรูปแบบเอกสาร – แบบทดสอบก่อบเรียน
– ใบความรู้ /ศึกษาค้นคว้า
– แหล่งศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
ใบงาน
แบบทดสอบหลังเรียน
17
– การสร้างตารางเบื้องต้น – แบบทดสอบก่อบเรียน
– ใบความรู้ /ศึกษาค้นคว้า
– แหล่งศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
ใบงาน
แบบทดสอบหลังเรียน
18
– การสร้างตาราง/การจัดแต่ง/พิมพ์ข้อความ – แบบทดสอบก่อบเรียน
– ใบความรู้ /ศึกษาค้นคว้า
– แหล่งศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
ใบงาน
แบบทดสอบหลังเรียน
19
– การทำจดหมายเวียน – แบบทดสอบก่อบเรียน
– ใบความรู้ /ศึกษาค้นคว้า
– แหล่งศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
ใบงาน
แบบทดสอบหลังเรียน
20
– การพิมพ์เอกสารออกทางเครื่องพิมพ์ – แบบทดสอบก่อบเรียน
– ใบความรู้ /ศึกษาค้นคว้า
– แหล่งศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม/
ใบงาน
แบบทดสอบหลังเรียน
    – ทดสอบปลายภาคเรียนที่ 2
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s